1. Нотариални такси
  За издаване на нотариален акт нотариусът взема такса, чийто минимален размер е определен в т.8 от „ТАРИФАТА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност". Таксата се изчислява на база посочения "материален интерес"(цената на имота) в нотариалния акт. В случай, че посочената цена в акта е по-ниска от данъчната оценка, то тогава таксата се изчислява на базата на данъчната оценка. За сделки с недвижими имоти, най-често нотариалната такса попада в следните графи на
  тарифата:
  • при цена на имота от 50 001 до 100 000 лв. нотариалната такса е 480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 001 лв.;
  • при цена на имота от 100 001 до 500 000 лв. нотариалната такса е 730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 001 лв.

  * Към нотариална такса се прибавя 20% данък добавена стойност (ДДС) Самата подготовка на нотариалния акт също подлежи на отделно таксуване. Тарифите са същите като за издаването на документа.

  Трябва да си предвидите и разходи за заверка на документи и за преписи от документи. Има задължителни придружаващи декларации. Една от тях е Декларацията за гражданство и гражданско състояние (по чл. 25 , ал. 7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/). Друга декларация е тази за липса на данъчни и осигурителни задължения (по чл. 264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/). Таксите за заверка на декларациите е съгласно тарифа за нотариалните такси към ЗННД.

 2. Такса вписване
  Такса вписване се събира от Агенцията по вписванията. Нейният размер представлява 0.1% от цената, обявена в Нотариалния акт.

 3. Местен данък
  Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), всяка година общините в България определят самостоятелно размера на местния данък за придобиване на имот на съответната територия в диапазона между 0,1 и 3 на сто върху продажната цена на имота или върху неговата данъчна оценка, ако тя е по-висока от продажната цена.· За 2018 г. местният данък за придобиване на имоти на територията на гр. София е определен на 3% с промените от 2020г.